Praktisering og etterlevelse av Byggherreforskriften

av dagfinn

Formålet med kurset angående Byggherreforskriften

 • Verne arbeidstakere mot farer

Hensikt

Selvstendig kunne praktisere og etterleve Byggherreforskriften i ulike prosjekter, både med innleide entreprenører, og med egne ansatte

 Forskjellen på HMS og SHA

HMS-begrepet

Begrepet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng.

HMS-begrepet er forankret i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

SHA-begrepet

Begrepet «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» (SHA) er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Kursagenda

 1. Hvorfor er Byggherreforskriften viktig
 2. Byggherreforskriften (BHF)
 • § 2. Virkeområde
 • § 3. Hvem retter den seg mot
 • § 5-16. Byggherrens plikter med fokus på § 8. Krav til SHA-plan
 1. BHF krav til prosjekteringsfasen
 • § 17. Den prosjekterendes plikter
 1. BHF krav til utførelsesfasen
 • § 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter
 1. Hvordan gjør SHA-koordinator det i praksis
 • Koordinering i prosjekteringsfasen
 • Koordinering i utførelsesfasen
 1. Utarbeidelse og eksempel på SHA-plan

Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:

 • oppføring av bygninger
 • innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • riving, demontering, ombygging og istandsetting
 • sanering og vedlikehold
 • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen

Permanente virksomheter som utfører bygge- eller anleggsarbeid er ikke omfattet, for

eksempel skipsverft eller fabrikker for produksjon av ferdighus.

Byggherre har hovedansvaret

Byggherren er pålagt hovedansvar for gjennomføring av pliktene etter forskriften, og de andre aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger.

Forskriften gjelder også i de tilfeller byggherren i tillegg er arbeidsgiver og utfører bygge eller anleggsarbeid med egne ansatte.

Koordinator og byggherrens representant opptrer på byggherres vegne og innenfor de rammer og fullmakter avtalen med byggherren gir.

Byggherren skal gjennom hele prosessen

 1. sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt
 2. sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført
 3. sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen (KP)

 1. ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas
 2. kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres
 3. vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak for å fjerne eller redusere risikoen
 4. dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c
 5. sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
 6. dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter bokstav e.

Byggherren skal under utførelsen (KU) av arbeidene ivareta hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved koordinering og oppfølging av virksomhetenes arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

Illustrasjoner:

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt