BRANNVERN

Vi i Torsjon AS er her for deg

Sentrale spørsmål til deg som eier bygg

Sentrale spørsmål til deg som eier bygg

Har du som eier:

 • Kunnskap om kravene til brannsikkerhet som gjelder for ditt byggverk?
 • En brannsikkerhetsstrategi og et brannkonsept fra byggefasen lett tilgjengelig? Er det samsvar med dagens bruk?
 • All brannverndokumentasjon, og vet du hva den skal inneholde?
 • Oppdaterte branntegninger lett tilgjengelig? Er de opphengt, og samsvarer de med dagens planløsning og bruk?
 • Egne kontrollordninger som er egnet til å avdekke typiske ulovligheter, fra f eks  en leietaker?
 • Dokumentasjon for at du driver systematisk sikkerhetsarbeidet som er tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko?
 • Utarbeidet brannteknisk risikoanalyse?
 • Iverksatt tiltak og handlingsplaner for å redusere brannrisikoen?
 • Etablerte brannsikkerhetstiltak som kan evalueres og forbedres?
 • Samsvarer dagens bruk med byggetillatelsen?
 • Er ombygginger brannteknisk vurdert?
 • Kjennskap til byggets faktiske branntekniske tilstand?
 • Informert bruker/leietaker om:
  • Brannkonseptet i aktuelle deler av bygningen?
  • Forutsetningene for bruk av bygningen gitt i brannkonseptet?
  • Innholdet i branninstruksen?
  • Rømningsveiene for bygningen?
  • Plassering og bruk av brannslokkingsutstyr?
  • Planlagt oppsamlingsplass i tilfelle brannalarm eller brann?
  • Arbeidstakers plikter ved brannalarm eller brann?

Har du som eier:

 • Kunnskap om kravene til brannsikkerhet som gjelder for ditt byggverk?
 • En brannsikkerhetsstrategi og et brannkonsept fra byggefasen lett tilgjengelig? Er det samsvar med dagens bruk?
 • All brannverndokumentasjon, og vet du hva den skal inneholde?
 • Oppdaterte branntegninger lett tilgjengelig? Er de opphengt, og samsvarer de med dagens planløsning og bruk?
 • Egne kontrollordninger som er egnet til å avdekke typiske ulovligheter, fra f eks  en leietaker?
 • Dokumentasjon for at du driver systematisk sikkerhetsarbeidet som er tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko?
 • Utarbeidet brannteknisk risikoanalyse?
 • Iverksatt tiltak og handlingsplaner for å redusere brannrisikoen?
 • Etablerte brannsikkerhetstiltak som kan evalueres og forbedres?
 • Samsvarer dagens bruk med byggetillatelsen?
 • Er ombygginger brannteknisk vurdert?
 • Kjennskap til byggets faktiske branntekniske tilstand?
 • Informert bruker/leietaker om:
  • Brannkonseptet i aktuelle deler av bygningen?
  • Forutsetningene for bruk av bygningen gitt i brannkonseptet?
  • Innholdet i branninstruksen?
  • Rømningsveiene for bygningen?
  • Plassering og bruk av brannslokkingsutstyr?
  • Planlagt oppsamlingsplass i tilfelle brannalarm eller brann?
  • Arbeidstakers plikter ved brannalarm eller brann?

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

God brannsikkerhet oppnås gjennom et planlagt samspill mellom tekniske og organisatoriske tiltak. Både eier og bruker har derfor plikt til å utveksle opplysninger og samarbeide om brannforebyggingen i byggverket. Det er også slik i Norge at vi har et generelt krav til aktsomhet. Det betyr at enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Torsjon AS veileder gjerne deg og din organisasjon med å forstå det lovpålagte ansvaret, og vi hjelper deg med å oppfylle kravene.

Vi i Torsjon AS er her for deg

Brukeren har en grunnleggende plikt til å bruke byggverket i samsvar med kravene til byggverket, og unngå unødig risiko for brann.

 

Les mer på:

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt