SHA-KOORDINERING

Vi sikrer ditt byggeprosjekt

SHA-KOORDINERING

Vi sikrer ditt byggeprosjekt

HVA ER SHA?

HVA ER SHA?

SHA er sentralt i byggherreforskriften som kom i 1995 (sist endret 15 des 2021). Den skal verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse. Byggherreforskriften beskriver hvordan Byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. Begrepet SHA er en forkortelse for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, men det er ikke det samme som HMS-begrepet som er kjent fra Internkontrollforskriften. Dette er forankret i Arbeidsmiljøloven.

HVA GJØR TORSJON?

Torsjon AS har i en årrekke tilbudt denne tjenesten til en rekke Byggherrer på Helgeland. Vi har derfor lang erfaring med å gjennomføre byggeprosjekter i tråd med forskriften. Torsjon tilbyr hjelp fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, målet vårt er å bidra til at det velges løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.

 

Våre tjenester tilpasses byggherrens organisasjon, kapasitet og prosjektmessige behov.

Torsjon AS har i en årrekke tilbudt denne tjenesten til en rekke Byggherrer på Helgeland. Vi har derfor lang erfaring med å gjennomføre byggeprosjekter i tråd med forskriften. Torsjon tilbyr hjelp fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, målet vårt er å bidra til at det velges løsninger som reduserer faren for skader og ulykker for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.

 

Våre tjenester tilpasses byggherrens organisasjon, kapasitet og prosjektmessige behov.

Hva gjør Torsjon?

SHA PLAN

Det er pålagt å skrive en unik SHA-plan for alle bygg og anleggsprosjekter med profesjonelle byggherrer, før man setter i gang med arbeidet. Dette er en egen plan som fokuserer særstilt på sikkerhet- og risiko for bygg- og anleggsprosjekter. Ifølge arbeidstilsynet skal planen omfatte risikovurderinger og identifisere hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse.  Planen skal være lett tilgjengelig og gjøres kjent på arbeidsplassen.

Den skal også oppbevares i seks måneder etter at arbeidet er avsluttet.

KOORDINERINGEN I PROSJEKTERINGSFASEN OMFATTER

 • å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt
 • å sørge for utarbeidelsen av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

KOORDINERINGEN I UTFØRELSESFASEN OMFATTER

 • å følge opp risikoforhold i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • å følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
 • å følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • å koordinere arbeidsgivere og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert samarbeidet mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter
 • å se til at arbeidsgiver følger opp at kravene i § 9 gjennomføres
 • å sørge for at det føres oversiktslister jf. § 15.

LES MER PÅ:

VI SIKRER DITT BYGGEPROSJEKT:

  • Sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører.
  • sørge for informasjonsdeling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig
  • påse at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter
  • sørge for utarbeidelse av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  • følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • følge opp at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner
  • sørge for at de enkelte virksomheters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir koordinert
  • følge opp at kravene etter § 9 gjennomføres
  • sørge for at det føres oversiktslister etter § 15.

Bestill eller spør oss:

[wpforms id=»1575″]

EKSEMPLER PÅ SHA-PRODUKTER OG TJENESTER 

 • Utarbeidelse SHA-planer
 • Koordinator Prosjektering (KP)
 • Koordinator Utførelse (KU)
 • Byggherrens representant
 • Risikoanalyser
 • Rutiner og systemer
 • Forebyggende aktiviteter
 • Avviksrapportering og oppfølging/håndtering
 • Rapport om uønskede hendelser
 • Utarbeidelse av kortrapport etter hendelse
 • Introgjennomganger
 • Planlegge og gjennomføre vernerunder
 • Jobbobservasjoner
 • Ledelsesinspeksjoner
 • Rollebeskrivelser og ansvarsavklaringer
 • Referater
 • Arbeidstilsynet
 • Dokumenthåndtering og kontroll
 • Gransking etter uhell/ulykker/alvorlige hendelser
 • Samordning
 • Beredskap og varslingsplaner
 • Riggplan
 • Avfallsplan
 • Miljøplan og tiltaksplan
 • Sikker jobb og miljøanalyser
 • Revisjoner
 • Systemer
 • Bemanningsplaner/Oversiktslister
 • Oppfølging av fremdriftsplaner med tanke på sikkerhet
 • Organisering og definering av SHA-ansvar i prosjektorganisasjon
 • Sikring anleggsplass
 • Systematisk og forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Kvalitet og styringssystemer

EKSEMPLER PÅ SHA-PRODUKTER OG TJENESTER 

 • Utarbeidelse SHA-planer
 • Koordinator Prosjektering (KP)
 • Koordinator Utførelse (KU)
 • Byggherrens representant
 • Risikoanalyser
 • Rutiner og systemer
 • Forebyggende aktiviteter
 • Avviksrapportering og oppfølging/håndtering
 • Rapport om uønskede hendelser
 • Utarbeidelse av kortrapport etter hendelse
 • Introgjennomganger
 • Planlegge og gjennomføre vernerunder
 • Jobbobservasjoner
 • Ledelsesinspeksjoner
 • Rollebeskrivelser og ansvarsavklaringer
 • Referater
 • Arbeidstilsynet
 • Dokumenthåndtering og kontroll
 • Gransking etter uhell/ulykker/alvorlige hendelser
 • Samordning
 • Beredskap og varslingsplaner
 • Riggplan
 • Avfallsplan
 • Miljøplan og tiltaksplan
 • Sikker jobb og miljøanalyser
 • Revisjoner
 • Systemer
 • Bemanningsplaner/Oversiktslister
 • Oppfølging av fremdriftsplaner med tanke på sikkerhet
 • Organisering og definering av SHA-ansvar i prosjektorganisasjon
 • Sikring anleggsplass
 • Systematisk og forebyggende sikkerhetsarbeid
 • Kvalitet og styringssystemer
Logo sentral godkjenning

@ 2023 Torsjon AS – Vi leder ditt byggeprosjekt